Công trình Thủy Điện Nậm Nghiệp 1 - CHDCND Lào

Thông tin chính:

• Chủ đầu tư: Nam Ngiep Power Company

• Nhà thầu chính: Obayashi Corporation

• Địa điểm xây dựng: CHDCND Lào

• Công suất: 290  MW

• Thời gian thi công: 2014 – 2018